بی پلاکم در حال توسعه http://bipelakam.mihanblog.com 2018-12-15T20:17:24+01:00 text/html 2018-09-23T04:42:59+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک دلــــــــــــم http://bipelakam.mihanblog.com/post/6398 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">دلم</font> گرفته همین و بس ! </font></div> text/html 2018-09-22T05:16:50+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک ﺩﺭ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻠﻤﺎﺕ دقت کن! http://bipelakam.mihanblog.com/post/6383 <span style="font-size: medium;">شخصی ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ همسرش را ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ ... </span><br><span style="font-size: medium;">اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪ. اﺯ ﺭاﻩ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻝهمسرش ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ. اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰﺩ ﭘﻴﺮ ﺩاﻧﺎی ﺷﻬﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ اﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻛﺮﺩ.</span><br><span style="font-size: medium;">ﭘﻴﺮ ﮔﻔﺖ: برای ﺟﺒﺮاﻥ ﺳﺨﻨﺖ ﺩﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎﻡ ﺩهی!</span><br><span style="font-size: medium;">ﺟﻮاﻥ ﺑﺎﺷﻮﻕ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺭاﻩ ﺣﻞ ﺭا ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ.</span><br><span style="font-size: medium;">ﭘﻴﺮ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﮔﻔﺖ: اﻣﺸﺐ ﺑﺎلشتی اﺯ ﭘﺮ ﺑﺮﺩاﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ ﺁﻥ ﺭا ﺳﻮﺭاﺥ ﻛﻦ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﺮﻭ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻳﻚ ﭘﺮ ﺑﮕﺬاﺭ ﺗﺎ ﭘﺮﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﻫﺮ ﻭﻗﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭا ﻛﺮﺩی، ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺭا ﺑﮕﻮﻳﻢ.</span><br><br><span style="font-size: medium;">ﺟﻮاﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺭا ﺑﻪ آن کار ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﺪ. اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ اﺯ ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻳﺦ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﻭلی ﺑﺎﺯﻫﻢ اﺩاﻣﻪ ﺩاد ﺗﺎ این که ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ.</span><br><span style="font-size: medium;">ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺰﺩ ﭘﻴﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩی ﮔﻔﺖ:&nbsp;</span><p><span style="font-size: medium;"> ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻭﻝ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﺣﺎﻻﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻢ؟</span><br><span style="font-size: medium;">ﭘﻴﺮ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﻫﺎ ﺭا ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻭﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ.</span><br><span style="font-size: medium;">اﻭ ﺑﺎ ﺳﺮاسیمگی ﮔﻔﺖ: اﻣﺎ اﻳﻦ ﻏﻴﺮ ممکن اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎﺭی اﺯ ﭘﺮﻫﺎ ﺭا ﺑﺎﺩ ﭘﺮاﻛﻨﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ. ﻭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻢ ﺑﺎﻟﺶ ﻣﺜﻞ اﻭﻟﺶ نمی شود!</span><br><span style="font-size: medium;">ﭘﻴﺮ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭﺳﺖ اﺳﺖ...</span><br><span style="font-size: medium;">ﻛﻠﻤﺎتی ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می کنی ﻣﺜﻞ، ﭘﺮﻫﺎیی ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺩ اﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ...</span><br><br><span style="font-size: medium;">ﺩﺭ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻠﻤﺎﺕ، به خصوﺹ ﺩﺭﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩاﺭی ﺩﻗﺖ ﻛﻦ!...</span></p> text/html 2018-09-13T04:35:21+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک س http://bipelakam.mihanblog.com/post/6396 سلام فاطمه جان تولدت مبارک<br> text/html 2018-09-05T05:06:08+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک حسین ،... جنس غمش فرق میکند http://bipelakam.mihanblog.com/post/6395 <p>اصلا (راست گفت) حسین ،... جنس غمش فرق میکند </p> <p>و تو چ میدانی آن دسته های عظیم ، آن شوکت و جلال را... </p> <p>اگر هدف از خلقت بنی آدم ایجاد شور حسینی باشد </p> <p>هدف والایی است ، چرا که شور حسین علیه السلام چه ها میکند </p> <p>شور حسین دلت را آب میکند و درون روحت نقطه ای میکارد و آن نقطه را رشد میدهد و آن میشود قلب المومن ، همان که عرش الرحمن است...پس حال بیا بنشین به نظاره ی غم حسین ، تا ببینی چقدر جنسش فرق میکند ، کم کم خود ارباب میفرستد سراغت ، بهت نقش میدهند ، گاه خودت میتوانی نقش انتخاب کنی ، بازی نه ، نقش آفرینی است ... </p> <p>کفش که جفت کردی در مجلس عزیز میشوی ، روضه اگر خواندی آرام میشوی ، برای روضه اگر گریستی ...پرواز میکنی </p> <p>منبر اگر رفتی ، مواظب باش از بالای منبر سقوط نکنی ، اهلش نباشی مرکب چموشی سوار شده ای ، خیلی ها را زمین گیر کرده ، آنهم اگر وسط محرم ، در عزای اباعبدالله زمین گیر شوی معلوم نیست بتوانی برخیزی... </p> <p>علی ای حال محرم پادگان اباعبدالله است ، فرمانده آنجا حضرت قمر علیه السلام اند با مهر عطوفت تربیت میکند </p> <p>و دائم جمله پدرش را به سربازان عاشورا میفرماید "اعِرِ اللهَ جمجمتک " و هر کس سر سپرده او نشد عقلش را شیطان ربود... </p> text/html 2018-08-19T04:41:13+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک شهادت حضرت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد http://bipelakam.mihanblog.com/post/6394 <div align="center"><font size="3"><font size="3"><img src="https://hawzah.net/Image/Question/5%D8%A85.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></font><br></div><font size="3"><font size="3"><br>◾️</font>ای آشنا با تشنگی،ای هم صدای العطش<br><br>◾️دل بردی از اهل ولا،ای یادگار کربلا<br></font><br><font size="3"><font size="3">هفتم ماه ذی الحجه مصادف است با سالروز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت <font color="#FF0000">حضرت امام محمد باقر (( علیه السلام ))</font> ، شهادت این بزرگوار را به تمامی ارادتمندان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت می گوییم .<br><br></font></font><div align="justify"><font size="3"><strong>امام باقر علیه السلام :</strong><span style="color: #800080;"></span><br>خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش، به اندازه عقلى که در دنیا به آنها داده است، دقّت و باریک بینى مى کند.</font></div><font size="3"><br>✔️شهادت جانگداز بنیان‌گذار نهضت علوی وشکافنده علوم الهی،حضرت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد. </font> text/html 2018-08-13T09:13:15+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک سالروز ازدواج بهترین های عالم هستی http://bipelakam.mihanblog.com/post/6393 <font size="4">سالروز ازدواج بهترین های عالم هستی،<br>&nbsp;سرورمون حضرت علی(ع) و خانم فاطمه زهرا(س)<br>را به شما عزیزانم تبریک و تهنیت عرض مینمایم...<br>❤️❤️❤️❤️❤️</font> text/html 2018-08-12T04:53:33+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک تغییر پوشه نصب وردپرس مثل آب خوردن! http://bipelakam.mihanblog.com/post/6390 <p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><span class="md-inline-link">وردپرس</span><span class="md-inline-link"> سیستم مدیریت محتوا</span>ی ساده، چابک و محبوب من که با 4 تا کلیک یه بلاگ تحویلت میده و با یه پلاگین یه بخش <span class="md-inline-link">فروشگاهی</span> روی خودش برات راه میندازه!</p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">همین دیروز تصمیم گرفتم مسیر بلاگ یکی از دوستان رو عوض کنم و از مسیری اصلی سایت (root) منتقلش کنم توی پوشه blog که آدرس سایت به این شکله بشه: mySite.com/blog</p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">کار خیلی راحت و آسون بود و در حد کپی پیست فایلها و پوشه ها روی ویندوز؛ ولی خوب در حین انتقال برای یه مشکل کوچیک سرچ زدم و دیدم این تغییر پوشه وردپرس و بردنش به یه پوشه جدید انگار مشکل خیلی ها مخصوصا مبتدی ها هستش، پس تصمیم گرفتم راه حل رو اینجا بذارم. بدون گفتن حتی یه کلمه حرف اضافه تر، شروع میکنم.</p><figure class="md-block-image md-block-ltr"><img src="https://files.virgool.io/upload/users/796/posts/ub7miomwkxnv/nmcvy2wfcc8a.jpeg" alt="" data-action="zoom" style="" class=""></figure><h3 class="md-block-header-three md-block-rtl">انتقال فایلها به پوشه دلخواه</h3><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">خوب اول یه پوشه روی روت سرور توی پوشه puplic_html درست کنید مثلا به همون اسم blog. بعد کل محتوای روت سایت رو کامل و بدون جا انداختن حتی یک قلم (فایلهای مخفی و htaccess) همه رو به این پوشه منتقل کنید.</p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">حالا اگه برید به مسیر جدید (mySite.com/blog) میینید که سایت یا شدید ناقص لود شده و خبری از سی اس اسها و تصایر و ... نیست و یا احتمالا اصلا لود نمیشه و با ارور 404 روبرو میشید!</p><h3 class="md-block-header-three md-block-rtl">اعمال تنظیمات برای شناسایی مسیر جدید</h3><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">توی این روش من از <span class="md-inline-link">phpMyAdmin </span>برای تغییر تنظیمات مسیر پیشفرض نصب وردپرس استفاده میکنم. وارد کنترل پنل اصلی هاستتون بشید حالا یا از طریق cpanel یا directAdmin. بعد phpMyAdmin که ابزار مجانی برای مدیریت دیتابیسهای mySql هستش رو باز کنید و از لیست دیتابیسهاتون، دیتابیسی که مربوط به وردپرس میشه رو انتخاب کنید تا جداولش بهتون نشون داده بشه.</p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">حالا روی جدول <code class="md-inline-code">wp_options</code> مربوط به وردپرس کلیک کنید تا سطر و ستونها نمایش داده بشه و توی این جدول دنبال دوتا گزینه home و siteurl بگردید و قسمت option_value رو برابر با آدرس جدید قرار بدید. (تصویر زیر)</p><figure class="md-block-image md-block-ltr"><img src="https://files.virgool.io/upload/users/796/posts/ub7miomwkxnv/spqoc3ifnvbt.jpeg" alt="" data-action="zoom"></figure><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">نکته این قسمت اینه که آدرس رو باید کامل وارد کنید و ته آدرس علامت / گذاشته نشه، توجه کنید به کلمه نشه! دقیق مثل عکس بالا؛ تا اینجا 90 درصد کار تموم شده و میمونه دستکاری فایل htaccess برای نمایش صحیح فایلهای سی اس اس و ...</p><h3 class="md-block-header-three md-block-rtl">تنظیم htaccess</h3><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">حالا رهنمودهای زیر رو توی فایل .htaccess داخل پوشه blog یا پوشه ای که وردپرس اونجا منتقل شده؛ دقیقا و عینن کپی پیست کنید تا کار تکمیل بشه.</p><blockquote class="md-block-blockquote md-block-ltr">&lt;IfModule mod_rewrite.c&gt;</blockquote><blockquote class="md-block-blockquote md-block-ltr">RewriteEngine On</blockquote><blockquote class="md-block-blockquote md-block-ltr">RewriteBase /blog/</blockquote><blockquote class="md-block-blockquote md-block-ltr">RewriteRule ^index\.php$ - [L]</blockquote><blockquote class="md-block-blockquote md-block-ltr">RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f</blockquote><blockquote class="md-block-blockquote md-block-ltr">RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d</blockquote><blockquote class="md-block-blockquote md-block-ltr">RewriteRule . /blog/index.php [L]</blockquote><blockquote class="md-block-blockquote md-block-ltr">&lt;/IfModule&gt;</blockquote><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">اگه فایل htaccess رو پیدا نمیکنید احتمالا مخفیه و تنظیمات شما فایلهای مخفی رو نشون نمیده؛ مثل تصویر زیر این گزینه رو فعال کنید. تصویر مربوط به کنترل پنل تنظیمات سی پنل - CPanel هستش.</p><figure class="md-block-image md-block-ltr"><img src="https://files.virgool.io/upload/users/796/posts/ub7miomwkxnv/me4wpri5kxoj.jpeg" alt="" data-action="zoom"></figure><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">تمام! حالا آدرس جدید بلاگ وردپرسی رو باز کنید و میبینید که همه چی عین بنز کار میکنه! نمونه آدرس</p><p class="md-block-unstyled md-block-ltr"><span class="md-inline-link">https://atarix.ir/blog</span></p><blockquote class="md-block-blockquote md-block-rtl"><em class="md-inline-italic"><strong class="md-inline-bold">نکته: فکر میکنم این آموزش برای تغییر آدرس کامل سایت و انتقال به یه سرور دیگه هم کار میکنه و مشکلی نداشته باشه چون چیز مشابه ایه. تست نکردم شخصا ولی به احتمال زیاد جواب میده. و حتی تغییر پوشه به شکل برعکس یعنی از پوشه به روت سایت :)</strong></em></blockquote><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><em class="md-inline-italic">موفق و موید باشید و امیدوارم مفید بوده باشه.</em></p> <div class="post-tags"> <ul><li>تغییر مسیر وردپرس</li><li>تغییر آدرس سایت وردپرسی</li><li>انتقال وردرپس به پوشه</li></ul> </div> text/html 2018-08-12T04:03:13+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک شهادت امام محمد تقی (ع) تسلیت باد http://bipelakam.mihanblog.com/post/6392 <div class="entry-thumb"> <div align="center"><li><a href="https://hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-201514808617220180001442151328.5916.jpg" class="group4 cboxElement"><img class="postimg" src="https://hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-201514808617220180001442151328.5916.jpg" alt="• مظلوم تر از جواد بغداد نداشت آن مظهر داد تاب بیداد نداشت می خواست که فریاد کند تشنه لبم "></a></li></div> </div> <br><div align="center"> مظلوم تر از جواد بغداد نداشت<br><br> آن مظهر داد تاب بیداد نداشت<br><br> می خواست که فریاد کند تشنه لبم<br><br> از سوز عطش طاقت فریاد نداشت <br><br> شهادت امام محمد تقی (ع) تسلیت باد </div> text/html 2018-08-01T11:32:47+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک این ۳۰ داستان کوتاه زیبا می‌تواند احساسات شما را متحول کند و شما را به فکر بیاندازد. http://bipelakam.mihanblog.com/post/6391 <p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۱- امروز صبح، مثل تمام صبح های دیگر ده سال اخیر، پدر بزرگ ۸۶ ساله‌ام بعد از برگشتن از پیاده روی صبحگاهی، گلی را که برای مادر بزرگم چیده بود به او داد. امروز صبح من با پدربزرگ به دیدن مادر بزرگ رفتم و وقتی&nbsp;<span style="font-weight: 700 !important;">او گل را روی سنگ قبر مادربزرگ گذاشت با حسرت گفت:” کاش وقتی زنده بود هر روز صبح برایش گل می‌چیدم”.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۲- امروز درست در تولد ۴۷ سالگی‌ام نامه خودکشی را که ۲۷ سالگی نوشته بودم مرور کردم. اگر آن روز همسرم دو دقیقه دیرتر خبر پدر شدنم را به من می‌داد اکنون من وجود نداشتم. ۱۹ سال از آن روز می‌گذرد و دخترم، دلیل زندگیم ۲۱ ساله است و دو برادر کوچک‌تر نیز دارد. هر سال در روز تولدم این نامه را مرور می‌کنم تا&nbsp;<span style="font-weight: 700 !important;">شاید بیشتر بابت داشته‌هایم شکر گزار باشم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۳- بعد از آسیب دیدن کمرم، اخراج از کار و از دست دادن خانه‌ای که در آن زندگی می‌کردیم مجبور شدیم برای ادامه زندگی به منزل پدر همسرم نقل مکان کنیم و درست همین دوران دخترم دچار بیماری کشنده‌ای شده بود و ما در دوره بدی قرار داشتیم. با خودم فکر می‌کردم من چقدر بدشانس و بد بختم که صدای همکارم توی گوشم پیچید. گریه می‌کرد و فریاد می‌زد “ملیسای زیبایم در تصادف مرد” آن لحظه بود که حس کردم خیلی خوش شانس هستم.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۴- پنج سال بعد از مرگ همسرم یک روز صبح زوج جوانی به همراه ۳ فرزند کوچکشان مهمان من شدند. مرد با لبخندی به لب گفت: ” من کسی هستم که قلب همسر شما من را نجات داد، روزی نیست که برای سلامتی شما و آمرزش همسرتان دعا نکنم، واقعاً ممنونم.”</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۵- هفته گذشته در مراسم خاکسپاری دوستم هلن نوبت به سخنرانی همسرش رسید. ” زندگی به سمت مرگ در حرکت است، هلن با علاقه زندگی کرد و در حالی دنیا را بدرود گفت که به کارهای مورد علاقه‌اش مشغول بود شاید اگر کاری که دوست داشت را انجام نمی‌داد الان زنده بود ولی در آن صورت درست زندگی نکرده بود”.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۶- دیروز من و خواهرم تصادف کردیم و به لطف بستن کمربند ایمنی آسیب چندانی ندیدیم. خواهرم دختری اجتماعی است و دوستان فراوانی دارد. برعکس من درون‌گرا هستم و تنها دو دوست صمیمی دارم. به محض آرام شدن اوضاع خواهرم خبر تصادفش را در اینستاگرام و فیس بوک پست کرد. درحالی که دوستان او مشغول پست گذاشتن و لایک کردن بودند دوستان من قبل از رسیدن آمبولانس در کنارم بودند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif;"><img class="aligncenter wp-image-5193 size-full disappear appear" src="http://degaresh.com/site/wp-content/uploads/2016/09/image-in-post-1.jpg?x40302" alt="30 داستان کوتاه و آموزنده که افکار شما را تغییر می‌دهد" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; clear: both; margin: auto auto 15px; float: none; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;" width="400" height="300"></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۷- یکی از دوستان من که کل دوران دبیرستان را با مشکلات نوشتاری و خواندن دست و پنجه نرم می‌کرد و هر معلمی ناامیدانه به پدر و مادرش اعلام می‌کرد که فرزندتان به درد درس خواندن نمی‌خورد با نمره عالی از دانشگاه بروکلی فارغ التحصیل شد و اکنون شرکت موفقی را اداره می‌کند. اما چطور ممکن است چنین فردی به این درجه از رشد برسد؟ او به من گفت: ” خیلی ساده به خودم گفتم که آن‌ها در مورد من اشتباه می‌کنند و دقیقاً برعکس چیزهایی که دیگران به من گفتند را باور کردم و هر روز با خودم مرور کردم. شاید بعضی‌ها بگویند این دیگر چه مدلش است اما برای من جواب داد.”</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۸- پدرم در سن ۳۰ سالگی به خاطر نوع خاصی از سرطان بینایی‌اش را از دست داد. اما با این وجود او از من و خواهرم مراقبت کرد و از مادرم هم که به افسردگی و اعتیاد مبتلا بود مراقبت کرد. اکنون مادرم کاملاً بهبود یافته و من و خواهرم هم به تازگی فارغ التحصیل شده‌ایم و در کنار هم به شادی زندگی می‌کنیم و همه این‌ها را مدیون پدرم و توانایی ذهنی فوق العاده او هستیم.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۹- هفته گذشته در جریان توری که آن را هدایت می‌کردم با مرد جوانی آشنا شدم که ویلچر نشین بود. انرژی مثبت خاصی داشت و همیشه لبخند می‌زد. بیشتر که باهم آشنا شدیم متوجه شدم که قبل از این که روی ویلچر بنشیند بسکتبالیست بوده است. او دیدگاه جالبی داشت. می‌گفت: ”&nbsp;<span style="font-weight: 700 !important;">من چیزی را از دست نداده‌ام، از بودن در این مکان و لحظه واقعاً خوشحالم و فرصت‌های زیادی منتظر من هستند”.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۱۰- طبال گروه ما مادر زادی ناشنوا به دنیا آمده است! اما قادر است که برخی صداها و ارتعاش‌ها را درک کند. صادقانه بگویم انقدر کارش عالی است که کسی باور نمی‌کند او ناشنواست. خودم من هم باورم نمی‌شود.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۱۱- در لحظه‌ای که این داستان را روایت می‌کنم منتظرم تا سینه‌های مرا تخلیه کنند، اما به طرز عجیبی حس می‌کنم خیلی خوش شانسم! من یک زن ۶۹ ساله‌ام که تا کنون بیماری خاصی نداشتم اما در همین مدت کوتاه که اینجا بودم نوجوان‌های ۱۷ ساله‌ای را می‌بینم که به انواع بیماری‌ها مبتلا هستند و با صندلی چرخ دار و تخت جا به جا می‌شوند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۱۲- من و همسرم مسئول هتل هستیم. روزی خانواده ۶ نفره ای به هتل ما آمدند. هربار که آن‌ها را در لابی می‌دیدم مشغول خنده بودند! سر صحبت را که با آن‌ها باز کردیم گفتند: ” خانه ما روز گذشته در آتش سوخت ولی خدا را شکر هیچ کدام از ما آسیب ندیدم و همین بزرگ‌ترین دلیل برای لبخند زدن است”.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۱۳- امروز بعد از ظهر در جریان تمرین بازوی راست دوستم شکست. خیلی بد شد چون بعد از دو سال دوری از ورزش به خاطر جراحی زانو این اولین بازی او بود. فکر می‌کردم اوضاع پیچیده ایست. در کمال ناباوری با لبخند گفت: ” لحظاتی که در زمین بازی می‌کردم مثل یک رؤیا کوتاه بود”.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۱۴- هفته پیش در جریان مصاحبه با یک خدمه هتل از او پرسیدم” کارت را دوست داری؟ ” در کمال ناباوری و با لبخندی بزرگ به لب و با هیجان گفت” نمی‌دانی چقدر کارم را دوست دارم .</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-weight: 700 !important;">کاری که هم خوشحالی دیگران و هم خوشحالی کودکانم را در خود دارد واقعاً دوست داشتنی است”.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۱۵- هجده امین سالگرد خواهرم است و به آخرین کلماتی که بین ما رد و بدل شد فکر می‌کنم. به من گفت” خیلی حسرت می‌خورم کاش همیشه با این شدت قدر دان زندگی بودم”. دوسال آخر زندگی با سرطان در مبارزه بود. او ادامه داد ” اگر می‌دانستم زودتر از این‌ها شروع می‌کردم و&nbsp;<span style="font-weight: 700 !important;">قدر زندگی را بیشتر می‌دانستم.”</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif;"><img class="aligncenter wp-image-5194 size-full disappear appear" src="http://degaresh.com/site/wp-content/uploads/2016/09/image-in-post-2.jpg?x40302" alt="30 داستان کوتاه و آموزنده که افکار شما را تغییر می‌دهد" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; clear: both; margin: auto auto 15px; float: none; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;" width="400" height="300"></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۱۶- دیشب درست شب سال نو، خواهرم با من تماس گرفت! یک سال بود که بر اثر تصادف در کما بود. باور نکردنی بود. کل شب را خندیدیم و صحبت کردیم. درست است که هنوز کاملاً خوب نشده است ولی نمی‌دانید همین بودنش چه لذتی دارد. قسمت مسخره ماجرا این جاست که یک ماه قبل از تصادف باهم بحثمان شد و قهر کردیم ولی اکنون وقتی به آن روزها فکر می‌کنیم از حماقتمان خنده‌مان می‌گیرد.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۱۷- بیست سال پیش وقتی به مادر بزرگم گفتم: ” می‌ترسم از انتخابم پشیمان شوم” او مرا در آغوش کشید و گفت: ”&nbsp;<span style="font-weight: 700 !important;">باور کن عزیزم وقتی به سن من برسی از تنها چیزی که پشیمان نخواهی شد دنبال کردن انتخاب‌هایت است. به خودت فرصت و مجال انتخاب بده”.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۱۸- وقتی به دوستانم گفتم که قصد دارم سالن آرایشی خودم را باز کنم به من خندیدند و گفتند افراد کمی را می‌شناسند که رویاهایشان را دنبال کردند و موفق شدند! اما خوشحالم که امروز اعلام می‌کنم” سالنم را افتتاح کردم و همه چیز خوب است”.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۱۹- با پدرم در مورد زندگی و سختی و رنج صحبت می‌کردم، پدرم حرف خوبی زد: ” تجربه به من ثابت کرده است که بیشتر افراد تا در ناراحتی و رنج غرق نشوند واقعاً شاد نخواهند بود. معتقدم این به این خاطر است که&nbsp;<span style="font-weight: 700 !important;">تمام این سختی‌ها به ما می‌آموزد که قدر داشته‌هایمان را بیشتر بدانیم؛ همین موضوع ما را منعطف‌تر می‌کند.”</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۲۰- مادرم یک زن ۵۵ ساله موفق و صاحب یک نانوایی است. انگار نه انگار که ۱۵ سال پیش به سرطان سینه مبتلا شده بود. بعد از شروع بیماری کار قبلیش را ترک کرد و نانوایی را راه انداخت. دوره‌های درمانی را با موفقیت پشت سر گذاشت و اکنون سرحال‌تر از قبل زندگی می‌کند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۲۱- دیروز عصر مقابل کافی شاپی که در آن نشسته بودم خانم مسنی را دیدم که سوار ویلچر بود و زیر باران با سرعت کمی در حال حرکت بود. فکر کردم شاید به کمک احتیاج دارد خودم را به او رساندم و پرسیدم آیا به کمک احتیاج دارد؟ خندید و گفت ” ممنونم ولی از لمس باران حس خوبی به من دست می‌دهد عمداً آرام‌آرام حرکت می‌کنم.”</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۲۲- دیروز در مراسم خاک‌سپاری یکی از همکارانم حضور داشتم. خیلی عجیب بود کسانی که گریه می‌کردند و مرتب می‌گفتند ما دوستش داشتیم. او مرد فوق العاده ای بود اما حتی یک‌بار در طول دوران حیاتش به او نگفتند دوستش دارند! فقط بعد از مرگ بود که عشق این کلمه قدرت مند را بی معطلی به زبان می‌آوردند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۲۳- بهترین لحظه عمر من لحظه‌ای بود که تصادف کردم! چون خیالم راحت بود که همسر و فرزندم در این تصادف حضور نداشتند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۲۴- درست ده سال پیش بود، بعد از مشاجره لفظی که با دوستم داشتم گیتار من را بدون اجازه فروخت! خیلی ناراحت بودم وقتی برای پس گرفتن گیتار مراجعه کردم فهمیدم که آن را به شخص دیگری فروخته است. بعد از پیدا کردن، آن شخص گیتار را به من پس داد و علاوه بر آن ساعت‌ها باهم صحبت کردیم و آهنگ نواختیم. اکنون ۹ سال است که من و آن شخص باهم ازدواج کرده‌ایم و خوشحال‌تر از قبلیم.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۲۵- شب گذشته خیلی شیک و مرتب در رستورانی که قرار گذاشته بودیم منتظر دوستم بودم. ولی او نیامد. حس بی ارزش بودن به من دست داد و خیلی ناراحت شدم. وقتی داشتم رستوران را ترک می‌کردم دختر کوچکی از مادرش پرسید: “چی می‌شد من یک پرنسس بودم؟” جالب بود. لبخند زدم و کل مسیر تا خانه را پیاده روی کردم. فهمیدم تنهایی چیزی بود که من واقعاً به آن احتیاج داشتم.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۲۶- پدربزرگم حرف خوبی می‌زد: ” درست لحظه‌ای که تصمیم گرفتم دست از پیدا کردن همسر مناسب بردارم و روی همسر مناسبی بودن تمرکز کنم مادربزرگت پیدا شد”.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۲۷- دیروز توی پارک صحنه جالبی دیدم. ” زوج سالخورده‌ای به پار ک آمده بودند پیرمرد موزیک جاز قدیمی پلی کرد از ماشین پیاده شد در ماشین را برای همسرش گشود و دست او را گرفت و آرام با آهنگ شروع به رقصیدن کردند.”</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://degaresh.com/site/wp-content/uploads/2016/09/image-in-post-3-400x300.jpg?x40302" style="color: rgb(32, 78, 204); text-decoration-line: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out 0s;"><img class="aligncenter wp-image-5197 size-full disappear appear" src="http://degaresh.com/site/wp-content/uploads/2016/09/image-in-post-3-400x300.jpg?x40302" alt="30 داستان کوتاه و آموزنده که افکار شما را تغییر می‌دهد" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; clear: both; margin: auto auto 15px; float: none; opacity: 1; transition: opacity 0.4s ease-in-out 0s; outline: transparent solid 1px;" width="400" height="300"></a></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۲۸- گاهی بیمار می‌شوم، اما هنوز سرپا هستم. خیلی از شب‌ها درست نمی‌خوابم اما همچنان برای تجربه یک روز جدید از خواب بیدار می‌شوم. کیف پولم پر نیست ولی شکمم چرا. همه‌چیزهایی که می‌خواستم را ندارم ولی هر چیزی که لازم است را دارم.&nbsp;<span style="font-weight: 700 !important;">خدا را شکر با وجود همه نواقصی که در زندگیم هست این زندگی را دوست دارم و سعی می‌کنم بهترش کنم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۲۹- قرار بود ۳ هفته پیش بمیرم! دکترها قطع امید کردند و مرا برای زندگی روزهای باقی مانده به خانه فرستادند ولی الان به بیمارستان برگشته‌ام چون فهمیده‌اند&nbsp;<span style="font-weight: 700 !important;">هنوز امیدی هست.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">۳۰- چند سال پیش برای یک پروژه مدرسه با یکی از دوستان مادربزرگم مصاحبه کردم و از او پرسیدم چه حسی داره هر روز صبح از خواب بیدارشی و ببینی به مرگ نزدیک‌تر شدی؟ او جواب داد: ” چه حسی داره از خواب بیدارشی و تظاهر کنی که چنین اتفاقی قرار نیست بیافته؟ “</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; font-family: IRANSans-web, Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><br></p> text/html 2018-05-09T07:56:25+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک حل مشکل عدم ورود به شبکه داخلی هنگام زدن نام کاربری و پسورد اکتیو دایرکتوری http://bipelakam.mihanblog.com/post/6389 <div style="direction:ltr;text-align:left"> <div align="left"><img src="https://www.technipages.com/wp-content/uploads/2009/10/mapped-drive-error.png" class="attachment-post-image size-post-image wp-post-image" alt="" style="direction: ltr;" width="509" height="106"><header class="entry-header"><h1 class="entry-title" itemprop="headline">Windows: Fix ‘Multiple connections to a server or shared resource by the same user’ Error</h1> <p class="entry-meta"><br></p></header></div><p align="left">When mapping a drive in Microsoft Windows, you may receive an error that says:</p> <div align="left"><blockquote><p><strong>The mapped network drive could not be created because the following error has occurred:</strong></p><strong>Multiple connections to a server or shared resource by the same user, using more than one user name are not allowed. Disconnect all previous connections to the server or shared resource and try again.</strong></blockquote></div> <p align="left"><span id="more-5303"></span></p> <p align="left">Clicking “<strong>OK</strong>” yielded another error.</p> <div align="left"><blockquote><p><strong>The network folder specified is currently mapped using a different user name and password. To connect using a different user name and password, first disconnect any existing mappings to this network share.</strong></p></blockquote></div> <p align="left">To solve this problem, try the following steps:</p> <div align="left"><ol><li>Select the “<strong>Start</strong>” button, then type “<strong>cmd</strong>“.</li><li>Right-click the “<strong>Command Prompt</strong>” option, then choose “<strong>Run as administrator</strong>“.</li><li>Type “<strong>net use</strong>“, then press “<strong>Enter</strong>“.</li><li>Look for any drives listed that may be questionable. In many cases where this problem occurs, the drive may not be assigned a letter. You’ll want to remove that drive.</li><li>From the Command Prompt, type:<br> <strong><code>net use /delete <em>\\servername\foldername<br> </em></code></strong><em>(where the servername\foldername is the drive that you wish to delete.)</em></li></ol></div> <p align="left">In some extreme cases, you may want to simply use the command <strong><code>net use * /delete</code></strong>. This will delete all mapped drives though, so be careful that you know what you’re doing.</p> <p align="left">Post applies to most modern versions of Microsoft Windows.</p> </div> text/html 2018-05-09T05:54:46+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک حذف اجبار پسورد کامپلکس سرور 2016 Remove Password Complexity http://bipelakam.mihanblog.com/post/6388 <h2>Remove Password Complexity</h2> <p>1. Open ServerManager from the Start Menu.</p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-34068" src="https://www.avoiderrors.net/wp-content/uploads/2017/06/srvr-mng.png" alt="" width="631" height="573"></p> <p>2. Click on Tools, and then click on “Group Policy Management”.</p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-34089" src="https://www.avoiderrors.net/wp-content/uploads/2017/06/GPO.png" alt="" width="349" height="570"></p> <p>3. Right-click of “Default Domain Policy” which it will be located under your domain name and click Edit.</p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-34090" src="https://www.avoiderrors.net/wp-content/uploads/2017/06/default-GPO.png" alt="" width="763" height="538"></p> <p>4. Expand the policy&nbsp;<strong>Computer Configuration -&gt; Policies -&gt; Windows Settings -&gt; Security Settings -&gt; Account Policies -&gt; Password Policy,&nbsp;</strong>just like the screenshot below.</p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-34091" src="https://www.avoiderrors.net/wp-content/uploads/2017/06/gpo-expand.png" alt="" width="792" height="580"></p> <p>5. From the right pane do a double-click on the policy named “Password Must Meet Complexity Requirements”.</p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-34092" src="https://www.avoiderrors.net/wp-content/uploads/2017/06/pw-complex.png" alt="" width="428" height="518"></p> <p>6. Check on “Disabled” and then click Ok.</p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-34093" src="https://www.avoiderrors.net/wp-content/uploads/2017/06/2-1.png" alt="" width="438" height="528"></p> <p>7. Close “Group Policy Management” and run CMD as Administrator.</p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-34075" src="https://www.avoiderrors.net/wp-content/uploads/2017/06/cmd-admin.png" alt="" width="374" height="352"></p> <p>8. Run the below command on your server and also on all the client’s computer so the changes can take effect.</p> <p><em>gpupdate /force</em></p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-34094" src="https://www.avoiderrors.net/wp-content/uploads/2017/06/gpupdate.png" alt="" width="973" height="555"></p> <p>9. If you followed our steps correctly you find the result of the CMD command just like the below screenshot.</p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-34095" src="https://www.avoiderrors.net/wp-content/uploads/2017/06/gpupdate2.png" alt="" width="976" height="421"></p> <h2>Disable Password Complexity using PowerShell</h2> <p>1. Run PowerShell as Administrator from the Start Menu.</p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-34096" src="https://www.avoiderrors.net/wp-content/uploads/2017/06/powershell-admin.png" alt="" width="501" height="438"></p> <p>2. Copy &amp; Paste the below command on the PowerShell window to disable password complexity.</p> <p><em>secedit /export /cfg c:\secpol.cfg<br> (gc C:\secpol.cfg).replace(“PasswordComplexity = 1”, “PasswordComplexity = 0”) | Out-File C:\secpol.cfg<br> secedit /configure /db c:\windows\security\local.sdb /cfg c:\secpol.cfg /areas SECURITYPOLICY<br> rm -force c:\secpol.cfg -confirm:$false</em></p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-34097" src="https://www.avoiderrors.net/wp-content/uploads/2017/06/disable-complx-poweshell.png" alt="" width="881" height="409"></p> <p>3. Now Password Complexity Policy is disabled successfully.</p> text/html 2018-05-06T08:54:37+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک پینگ تایم چیست ping http://bipelakam.mihanblog.com/post/6387 <p><span style="font-size: small;">کاربرد این دستور تست ارتباط بین دو نقطه از شبکه است. استفاده از این دستور به ما نشان می دهد که آیا دو کامپیوتر همدیگر را می بینند یا خیر و همچنین مدت زمان ارسال و دریافت پاکت اطلاعاتی نیز برآورد می شود. دستور Ping معمولا بصورت تنها بکار برده می شود اما سوئیچ هایی نیز قابل استفاده با این دستور هستند. </span></p><div id="lipsum" class="articleContent"> <a id="post_images" href="http://ariyatech.ir/modules//smartblog/images/39-single-default.jpg"><img src="http://ariyatech.ir/modules//smartblog/images/39-single-default.jpg" alt="آموزش کار با دستور PING در CMD"></a> </div> <div class="sdsarticle-des"> <p>یکی از پرکاربردترین دستورات مهم در شبکه برای تست اتصال Ping می باشد . فرض کنید که شما دسترسی به یک سایت اینترنتی خاص مثل بخش آموزش آریاتک ندارید ولی دوست شما به شما می گوید که من به راحتی این سایت را باز می کنم . در این موقع شما چکاری برای اطمینان از اتصال سایت و بالا بودن آن می توانید انجام بدهید . ( مثال سایت برای درک بهتر می باشد )</p> <div class="itemIntroText"> <p>در این مواقع از چند روش می توان اطمینان حاصل کرد که سایت مورد نظر دارای مشکل می باشد یا خیر ؟ یکی از این روشهای دستور Ping است و دیگری سایت Gtmatrix که این امکان را در اختیار شما قرار میدهد تا مشاهده کنید که سایتی که از طرف شما مشکل دارد ،آیا از نقاط دیگر قابل مشاهده و دسترسی هست یا خیر ؟</p> <p>اما با استفاده از دستور Ping چطور می شود قطعی یک سایت را ملاحضه کرد . کافیست دستور ping نام وب سایت را در&nbsp;CMD&nbsp;تایپ کرده و کلید اینتر را بفشارید . در صورت مشاهده متن Time out سایت قطع می باشد .&nbsp;</p> <p>اما کاربرد Ping در شبکه چیست ؟&nbsp;با استفاده از این دستور یک پیغام به مقصد ارسال و در صورت تائید پاسخ به کاربر نمایش داده می شود . با استفاده از پینگ می توان اتصال بین دو سیستمی که در شبکه هستند را بررسی کرد و از نتایج بدست آمده مشکل یا کاری که مد نظر است را انجام داد .</p> </div> <div class="itemFullText"> <p><br>طرز كار ping بدین صورت است كه ابتدا بسته ICMP Echo Request را به سمت كامپیوتر مقصد ارسال می كند. اگر كامپیوتر مقابل این بسته را دریافت كند بسته ای به نامه ICMP Echo Reply را به سمت مبدا ارسال می كند و خبر دریافت پاكت اطلاعاتی اولیه را بطور خودكار می دهد. بطور پیش فرض تعداد ارسال بسته Echo Request چهار عدد است كه در صورت استفاده از سوئیچ –t این تعداد بیشتر خواهد گردید. در صورتیكه روز خوبی را داشته باشید و ارتباط شما برقرار باشد پاسخ Reply را دریافت خواهید كرد و در غیر این صورت به پیغام Time out مواجهه خواهید شد و خب با این وضعیت باید دلیل عدم ارتباط را كه ممكن است ناشی از مشكلات كارت شبكه و یا لینك فیزیكی شبكه باشد را بیابید.</p> <p>بدلیل اینکه سیستم من در منزل دارای شبکه نیست من یک سایت را Ping میکنم . پاسخ ها تقریبا شبیه بهم می باشد .&nbsp;<br>در شبکه شما به جای نام سایت باید از IP استفاده کنید .&nbsp;</p> <p>Ping 192.168.0.222</p> <p>برای بررسی سایت هم به این ترتیب</p> <p>ping google.com</p> <p>برای شروع کلیدهای&nbsp;پنجره + R&nbsp;را از روی صفحه کلید بفشارید تا کادر Run باز شود . سپس دستور&nbsp;CMD&nbsp;را تایپ کرده و بر روی کلیدEnter&nbsp;از روی صفحه کلید کلیک کنید .</p> <p>&nbsp;همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید وقتی من یک IP را بررسی کردم بدلیل اینکه سیستم من در شبکه نبود پیغامDestination net Unreachable .&nbsp;نمایش داده شد . این پیغام بدین معنی است كه مسیری به كامپیوتر مقصد پیدا نشده است.</p> <p>در صورتیکه وقتی سایت google.com را ping کردم پیغام Replly From نمایش داده شد .</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://ariyatech.ir/img/cms/ping.jpg" alt="" width="427" height="235"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://ariyatech.ir/img/cms/cmd.jpg" alt="" width="629" height="493"></p> <p> </p> <p>یکسری از دستورات دیگر هست که می توانید با استفاده از Ping از آن استفاده کنید.</p> <p>Ping -t<br>با استفاده از پارامتر 't' میتوان تعیین کرد تا دستور Ping تا زمان interrupted شدن توسط کاربر به Ping کردن ادامه دهد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ping -a<br>با استفاده از پارامتر 'a' نیز میتوان نام هاست ای پی مورد نظر را پیدا کرد .به عبارتی این پارامتر نام هاست متناظر با ای پی را نمایش میدهد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ping -n<br>با استفاده از پارامتر 'n' نیز میتوان تعداد دفعات ارسال Echo Request messages را که به طور پیش فرض 4 بار میباشد افزایش یا کاهش داد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ping -l<br>با استفاده از پارامتر 'l' نیز میتوان حجم بسته Echo Request messages را که به طور پیش فرض 32 بایت میباشد تغییر داد.ماکزیمم مقدار مجاز برای این پارامتر 65,527 میباشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ping -i<br>با استفاده از پارامتر 'i' نیز میتوان مدت زمان زنده بودن پکت سرگردان را تعیین کرد .به عبارت دیگر این پارامتر TTL - Time To Live بسته Echo Request messages را تعیین میکند.</p> <p>نکته:مدت TTL برحسب مشخصات هاست تعیین میگردد .به عنوان مثال اگر هاست مورد نظر Windows XP باشد مقدار TTL برابر 128 است.ماکزیمم این مقدار نیز 256 میباشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ping -v<br>با استفاده از پارامتر 'v' نیز میتوان مقدار TOS - Type Of Service در هدر ای پی Echo Request messages را تعیین کرد.مقراد پیش فرض 0 میباشد.</p> <p>محدوده مجاز این مقدار نیز بین 0 و 255 میباشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ping -w<br>با استفاده از پارامتر 'w' نیز میتوان مدت زمان انتظار برای دریافت پاسخ از هاست بر حسب milliseconds را تعیین نمود.</p> <p>در صورتی که هاست در این مدت زمان نتوان به بسته Echo Request messages دهد اررور Request timed out برای کاربر نمایش داده میشود.</p> <p>مقدار پیش فرض 4000ms یا 4 ثانیه میباشد</p> <p>&nbsp;</p> <p><br>The Destination Host Unreachable Message&nbsp;<br><br>این پیغام بدین معنی است كه مسیری به كامپیوتر مقصد پیدا نشده است. برای حل این مشكل كامپیوتر خود را وارسی كنید و ببینید آیا تنظیمات آن به درستی انجام شده است یا خیر. مطمئن شوید كه default gateway درست تنظیم شده است. در زیر نمونه ای از این پیغام را مشاهده می كنید.</p> <p> </p> <p dir="ltr">Pinging 24.67.54.233 with 32 bytes of data:<br>Destination host unreachable.<br>Destination host unreachable.<br>Destination host unreachable.<br>Destination host unreachable.<br>Ping statistics for 24.67.54.233:<br>Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),<br>Approximate round trip times in milli-seconds:<br>Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p>The Request Timed Out Message<br>شاید این پیغام را بسیار دیده باشید. این پیغام نشاندهنده این است كه كامپیوتر شما در مدت مشخص تعیین شده ای پاسخ پاكت ارسال شده را دریافت نكرده است. اگر فرض كنیم مسیرفیزیكی ارتباطی كامپیوتر ما با كامپیوتر مقصد مشكلی نداشته باشد این پیغام می تواند نشانگر این مسئله باشد كه كامپیوتر مقصد به شبكه وصل نیست، خاموش بوده و یا به درستی تنظیم نشده است. همچنین این پیغام می تواند نشانگر این باشد كه یكی از دستگاه های میانی درست كار نمی كند. در برخی موارد خاص این پیغام به دلیل ترافیك بسیار بالای شبكه بوجود می آید. همچنین ممكن است كه عمل ping به آدرس شبكه اشتباهی صورت گرفته است یا اینكه آن كامپیوتر در شبكه صحیح وجود ندارد و باید اصلاح آدرس شبكه در آن صورت بگیرد.در زیر نمونه ای از این پیغام را مشاهده می كنید:</p> <p dir="ltr"><br>C:&gt;ping 169.76.54.3<br>Pinging 169.76.54.3 with 32 bytes of data:</p> <p dir="ltr">Request timed out.<br>Request timed out.<br>Request timed out.<br>Request timed out.</p> <p dir="ltr">Ping statistics for 169.76.54.3:<br>Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100%<br>Approximate round trip times in milli-seconds:<br>Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</p> <p><br>در برخی موارد هم مشاهده می شود كه پاسخ ping بصورت ممتد نمی باشد و گاه پاسخ به پاكت اطلاعاتی ما قطع می شود در زیر نمونه ای از این حالت را مشاهده می كنید:</p> <p dir="ltr"><br>C:&gt;ping -t 24.67.184.65<br>Pinging 24.67.184.65 with 32 bytes of data:</p> <p dir="ltr">Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=55ms TTL=127<br>Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=54ms TTL=127<br>Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=27ms TTL=127<br>Request timed out.<br>Request timed out.<br>Request timed out.<br>Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=69ms TTL=127<br>Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=28ms TTL=127<br>Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=28ms TTL=127<br>Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=68ms TTL=127<br>Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=41ms TTL=127</p> <p dir="ltr">Ping statistics for 24.67.184.65:<br>Packets: Sent = 11, Received = 8, Lost = 3 (27% loss),<br>Approximate round trip times in milli-seconds:<br>Minimum = 27ms, Maximum = 69ms, Average = 33ms</p> <p><br>در این حالت معمولا نیاز است تا صحت دستگاه های میانی را بررسی كنید كه آیا درست كار می كنند یا خیر. مشكل كارت شبكه هم به ندرت باعث این خطا می شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>The Unknown Host Message</p> <p>هرگاه آدرس مقصد قابلیت تشخیص توسط كامپیوترتان را نداشته باشد این پیغام را دریافت خواهید كرد. این پیغام معمولا وقتی از آدرس مقصد اشتباه استفاده كنید اتفاق می افتد. همچنین عدم تنظیم DNS یا درست كار نكردن DNS هم امكان ایجاد این پیغام را می دهد.</p> <p dir="ltr"><br>C:&gt;ping You are not allowed to view links. Register or Login to view<br>Unknown host You are not allowed to view links. Register or Login to view</p> <p>&nbsp;</p> <p>در صورتی كه موارد فوق را چك كردید و هنوز مشكل باقی باشد احتمال دارد مشكل Name Resolution باشید لذا باید DNS و WINSرا بررسی كنید. شما می توانید از دستورات nslookup و dig برای این منظور استفاده كنید.</p> <p>&nbsp;</p> <p>The Expired TTL Message<br>The Time To Live یا TTL مطلبی جالب برای بررسی دستور Ping است. عمل TTL از به لوپ افتادن پاكت های پینگ جلوگیری می كند. TTL هاپ ها را در مسیر خود شمارش می كند و در هر هاپ یك شماره از TTL كم می شود. وقتی كه عدد TTL به صفر برسد این بدان معناست كه زمان تعیین شده تمام شده و پیغام زیر نمایش داده می شود :</p> <p dir="ltr"><br>Reply from 24.67.180.1: TTL expired in transit</p> <p>&nbsp;</p> <p>در صورتیكه این پیغام را دریافت كرده باشید به احتمال قوی مشكل Routing دارید. شما می توانید در TTL تغییر حاصل نمایید و برای این كار از دستور ping –i استفاده كنید</p> <p>&nbsp;</p> <p>رفع مشكل توسط دستور Ping<br>اگرچه دستور ping بطور كامل مشكل را حل نمی كند و احتمال خطا در نتیجه گیری با توجه به تجربه مدیر شبكه وجود خواهد داشت اما می توان تست های مفیدی را برای تشخیص بهتر خطا با این دستور ساده انجام داد.<br>1- آدرس لوپ بك كامپیوتر خود را توسط دستور ping 127.0.0.1 بررسی كنید. در صورتیكه موفقیت ping شما از سلامت TCP/IP دستگاه خود مطمئن خواهید شد. در صورتیكه نتوانید آدری لوپ بك را پینگ كنید به احتمال قوی باید TCP/IP دستگاه خود را دوباره نصب و تنظیم كنید.<br>2- آدرس شبكه كارت شبكه خود را پینگ كنید در صورت موفقیت مطمئن خواهید شد كه TCP/IP درست كار می كند و در غیر اینصورت مشكل در تنظیم آدرس شبكه رو كارت شبكه دارید و یا اینكه كارت شبكه شما به درستی نصب نشده است.<br>3- آدرس شبكه كامپیوتر دیگر را پینگ كنید. با مشاهده پینگ موفق مطمئن خواهید شد كه كامپیوتر شما در ارتباط با كامپیوترهای دیگر روی شبكه و دیدن منابع مشكلی نخواهد داشت. در غیر اینصورت ارتباط كامپیوتر شما به شبكه دارای مشكل است و باید اتصالات را بررسی كنید.<br>4- پس از اطمینان از اینكه آدرس شبكه كامپیوتر شما درست كار می كند و قادر هستید كامپیوتر های دیگر در شبكه را ببینید ، حال باید ببینید آیا كامپیوتر شما كامپیوترهای خارج شبكه را نیز می تواند به راحتی ببیند یا خیر. برای این منظور باید آدرس Default Gateway را پینگ كنید.<br>5- درصورتیكه كه توانستید آدرس Default Gateway را در مرحله قبل پینگ كنید حال می توانید اقدام به آدرس شبكه كامپیوتری خارج از شبكه خود را پینگ كنید.</p> <p>همانطور كه مشاهده كردید با انجام موارد بالا بررسی خوبی بر صحت ارتباط كامپیوتر خود خواهید داشت. در صورتیكه آدم خوشبینی هستید می تواند مرحله پنج را در ابتدا انجام دهید. اگر پینگ در محله پنج بدون مشكل انجام شود نشاندهنده آن است كه كلیه مراحل بالا نیز به خوبی كار می كنند و در غیر اینصورت از مرحله یك بررسی خود را شروع كنید.</p> </div> </div> text/html 2018-04-08T10:28:49+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک سانسور لوگوی باشگاه فوتبال آ.اس.رم ایتالیا http://bipelakam.mihanblog.com/post/6385 <div align="justify">سانسور لوگوی باشگاه فوتبال آ.اس.رم ایتالیا در تلویزیون ایران واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت و پس از انعکاس در رسانه‌های بین‌المللی و موضع‌گیری‌ توییتری باشگاه آ اس رم، شاهد جهانی شدنِ این آبروریزی بودیم؛ اما علت وقوع این سانسور عجیب در پخش زنده فوتبال چه بود و چرا استانداردهای صداوسیما به گونه‌ای است که گاهی از در دروازه عبور نمی‌کند اما گاهی از سوراخ سوزن عبور می‌کند؟</div> <p align="justify"><font color="#000000">در جریان پخش بازیهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از تلویزیون، یک اتفاق غیرمنتظره که در لحظات کوتاهی از تلویزیون نمایان شد، از انظار به دور نماند و به سرعت حاشیه ساز شد. در توضیحات پیش از پخش بازی تیم بارسلونا و آ اس رم و زمانی که جاودانی مجری این برنامه از سوابق بازی دو تیم سخن می‌گفت، مشخص شد که لوگوی باشگاه آ اس رم سانسور شده است.</font></p> <p align="justify"><font color="#000000">در میانه این لوگو، نقاشی یک گرگ است که به توله‌هایش شیر می‌دهد، محو شده است؛ اتفاقی که برای نخستین بار رخ می‌داد و به همین دلیل به شدت مورد توجه قرار گرفت. این تصویر اشاره به اسطوره رموس و رمولوس پایه‌گذاران شهر رم دارد که در کودکی از پستان گرگ شیر خورده بودند و مشخصاً تصویر خاص و محرکی را نیز شامل نمی‌شد اما ظاهراً ناظر تلویزیون در آن ساعت تشخیص داده که احتیاط شرط عقل است و دستور محو لوگو را صادر کرده و چنین حاشیه‌ای را رقم زده است.</font></p> <p align="justify"><font color="#000000"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="علت رقم خوردن آبروریزی سانسور لوگوی آ.اس.رم" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/1/19/1630752_802.jpg" alt="علت رقم خوردن آبروریزی سانسور لوگوی آ.اس.رم" width="510" height="277"></font></p> <p align="justify"><font color="#000000">این اتفاق پس از انعکاس در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی، در رسانه‌‍‌های بین المللی نیز انعکاس یافت و در نهایت حساب باشگاه آ اس رم در توییتر در چندین توییت نسبت به این اتفاق عجیب واکنش نشان داد و سپس بسیاری از رسانه‌های دنیا نسبت به پوشش اصل ماجرا و ابعادی که یافته در قالب گزارش‌هایی پرداختند. این اتفاق با واکنش‌های بعدی در رسانه‌های داخلی مواجه شد که تعبیر آبروریزی را برای تبعات سانسور سینه گرگ در لوگوی تیم رم به کار بردند و خواستار برخورد جدی با مسئول صادرکننده دستور این سانسور شدند.</font></p> <p align="justify"><font color="#000000"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="علت رقم خوردن آبروریزی سانسور لوگوی آ.اس.رم" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/1/19/1630759_769.jpg" alt="علت رقم خوردن آبروریزی سانسور لوگوی آ.اس.رم" align="" width="550" height="344"></font></p> <p align="justify"><font color="#000000">بسیاری از کاربران در توئیتر و شبکه‌های دیگر، کاریکاتورهایی از گرگ ماده سانسور شده منتشر کردند و برخی رسانه‌ها نیز دامنه این کاریکاتورها را گستراندند، تا آنجا که اکنون شاید بتوان با حجم این کاریکاتورها و شوخی‌ها یک کتاب جیبی منتشر کرد! بخشی از این شوخی‌ها به تصویرسازی و ارائه نسخه جایگزین به مسئول سانسور بود و بخشی دیگر بر استانداردهای چندگانه در زمینه اعمال ممیزی بود؛ استانداردهای چندگانه‌ای که منشاء آن برای عموم مردم مشخص نیست.</font></p> <p align="justify"><font color="#000000"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="علت رقم خوردن آبروریزی سانسور لوگوی آ.اس.رم" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/1/19/1630754_239.jpg" alt="علت رقم خوردن آبروریزی سانسور لوگوی آ.اس.رم" align="" width="550" height="390"></font></p> <p align="justify"><font color="#000000"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="علت رقم خوردن آبروریزی سانسور لوگوی آ.اس.رم" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/1/19/1630755_497.jpg" alt="علت رقم خوردن آبروریزی سانسور لوگوی آ.اس.رم" align="" width="550" height="384"></font></p> <p align="justify"><font color="#000000">&nbsp;</font></p> <p align="justify"><font color="#000000">این استانداردهای چندگانه به گونه‌ای است که گاهی یک فیلم سینمایی در مقطعی با ممیزی زیاد به نمایش درمی‌آید اما چندی بعدی با ممیزی کمتر به نمایش درمی‌آید و البته وضعیت بالعکس نیز رقم خورده است. اتفاق عجیب‌تر در این زمینه نمایش یک فیلم با ممیزی‌های متفاوت در دو شبکه مختلف است که بر عدم وجود استانداردهای چندگانه تاکید دارد، چرا که در غیر این صورت نباید چند نسخه از یک فیلم در شبکه‌های مختلف تلویزیون پخش شود.</font></p> <p align="justify"><font color="#000000"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="علت رقم خوردن آبروریزی سانسور لوگوی آ.اس.رم" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/1/19/1630756_274.jpg" alt="علت رقم خوردن آبروریزی سانسور لوگوی آ.اس.رم" align="" width="550" height="372"></font></p> <p align="justify"><font color="#000000"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="علت رقم خوردن آبروریزی سانسور لوگوی آ.اس.رم" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/1/19/1630757_872.jpg" alt="علت رقم خوردن آبروریزی سانسور لوگوی آ.اس.رم" align="" width="550" height="312"></font></p> <p align="justify"><font color="#000000"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="علت رقم خوردن آبروریزی سانسور لوگوی آ.اس.رم" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/1/19/1630758_508.jpg" alt="علت رقم خوردن آبروریزی سانسور لوگوی آ.اس.رم" align="" width="550" height="373"></font></p> <p align="justify"><font color="#000000">پشت پرده این حواشی را باید در نوع اعمال ممیزی توسط ناظران پخش جستجو کرد. ناظران پخش چهره‌های معتمدی هستند که به عنوان چشم مدیران شبکه‌های تلویزیون وظیفه نظارت بر محتوا را دارند و طبیعتاً حسب وظیفه‌شان می‌کوشند محتوایی روی آنتن نروند که آنها را زیرسوال ببرد. آنچه مسلم است این ناظران پخش متکی بر دستورالعمل‌های کلی و همچنین سوابق به ویژه سابقه موارد حاشیه‌ساز، حساسیت‌ها را به زعم خود شناسایی و به عنوان اصلاحیه به برنامه ساز برای اعمال ممیزی ارائه می‌دهند.</font></p> <p align="justify"><font color="#000000">بخشی از این اصلاحیه‌ها مرتبط با مسائل اقتصادی نظیر عدم نمایش لوگوی برندهای تجاری است، بخش دیگر به مسائل فرهنگی نظیر پوشش بازیگران یا دیالوگ‌های نامتعارف بازمی‌گردد و بخش دیگر به مسائل دیگر نظیر ملاحظات سیاسی، امنیتی و... بازمی‌گردد. این بار سنگین ممیزی مشخصاً بر روی دوش ناظر پخش است، چراکه هیچ دستورالعمل مشخص و جامعی برای اعمال ممیزی در صداوسیما وجود ندارد و همین مسئله تشخیص ناظر پخش را که حکم سلیقه نیز دارد، در مقام دستورالعمل قرار می‌دهد.</font></p> <p align="justify"><font color="#000000">در چنین شرایطی ناظر پخش می‌تواند به دلخواه خود خواستار حذف یک سکانس شود و از برنامه ساز کاری بر نمی‌آید اما اگر دستورالعمل یا آیین نامه دقیقی درباره سانسور وجود داشت که تمام خطوط قرمز به تشریح و با جزئیات در آن ذکر شده بود، حواشی نظیر سانسور سینه گرگ در لوگوی آ اس رم رخ نمی‌داد. در صورت وجود آیین نامه اگر ناظر پخش خواستار سانسور لوگو می‌شد، برنامه ساز یا تهیه کننده با استناد به آیین نامه ممیزی، از این کار استنکاف می‌ورزید و بلافاصله اعتراض خود را نسبت به درخواست خلاف قانون ناظر پخش به مقامات بالاتر اعلام می‌کرد.</font></p> <p align="justify"><font color="#000000">با این حال در شرایطی که قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد و با وجود این عمر طولانی صداوسیما، تعمداً یک آیین نامه برای چنین امر حیاتی توسط این دستگاه عریض و طویل تدوین نشده، عدم رقم خوردن چنین حواشی اتفاق عجیبی نیست. تعیین نکردن شفاف این خطوط قرمز باعث شده هر برنامه سازی پس از تولید برنامه‌اش نسبت به سانسور اثرش انتقاد کند. آیا وقت آن نرسیده مسئولان امر در تلویزیون شجاعت لازم را برای تدوین اصول ممیزی در تلویزیون به خرج دهند و تکلیف برنامه ساز و ناظر پخش را مشخص کنند؟</font></p> text/html 2018-04-07T07:54:28+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک فقط سکوت می کنم .... http://bipelakam.mihanblog.com/post/6384 علاوه بر دقت در انتخاب کلمات<br> گاهی اوقات رفتار ما دیگران رو ناراحت میکنه<br> و حتما نباید طرف مقابل بگه که " از دستت ناراحتم "<br> گاهی اوقات خودمون باید بفهمیم که شاید از رفتارم ناراحته<br> و نباید فراموش کنیم که اگه یکی رو ناراحت کردیم، شاید این ناراحتی به این راحتی ها خوب نشه. همون طور که خودت توی پست خودت گفتی<br> کاش جواب من رو میدادی که ازت پرسیدم:<br> " دلیل پست گذاشتنت چیه "<br> چون الآن فهمیدم فقط برای پند و اندرز به دیگران مینویسی<br> و خودت نیازی به عمل کردن بهشون نداری<br> یکم دیر فهمیدم<br> کاش از همون اول حقیقت رو میگفتی<br> خب اگه از دستم ناراحت بودی وقتی ازت پرسیدم که " از دستم ناراحتی " رک و راست بهم میگفتی که از دستت ناراحتم<br> چون هیچ جواب دیگه ای بابت رفتارت ندارم<br> من که مسلما اون آدمی نیستم که سه سال پیش بودم<br> ولی تو هم خیلی تغییر کردی بی پلاک text/html 2018-03-25T04:07:06+01:00 bipelakam.mihanblog.com بی پلاک عاشق تر از این بودم اگر لحظه ی پرواز http://bipelakam.mihanblog.com/post/6382 <p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">عاشق تر از این بودم اگر لحظه ی پرواز <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">در دست نجیب تو کلید قفسم بود<br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">عاشق تر از این بودم اگر عطر نفسهات <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">در لحظه ی بی همنفسی ‚ همنفسم بود <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">عاشق تر از این بودم اگر فاصله ها را <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">این اینه ی شب زده تکرار نمی کرد <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">عاشق تر از این بودم اگر هق هق ما را <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">این سایه ی سرمازده انکار نمی کرد <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">با تو بهترین بودم ‚ همسایه ی خورشیدی <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">تو نقش تبسم را ‚ از اینه دزدیدی<br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">عاشق تر از این بودم اگر در شب وحشت <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">مثل تپش زنجره نایاب نبودی<br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">عاشق تر از این بودم اگر وقت عبورم <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">آنسوی سکوت پنجره خواب نبودی<br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">عاشق تر از این بودی اگر ثانیه ها را <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">اندوه فراموشی من تار نمی کرد <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">عاشق تر از این بودی اگر این دل ساده <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">اسرار مرا پیش تو اقرار نمی کرد <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">با تو بهترین بودم ‚ همسایه ی خورشیدی <br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">تو نقش تبسم را ‚ از اینه دزدیدی</font></p>